Regulamin

rezerwacji i zakwaterowania w lokalach
Przyjazne Nieruchomości "Friendly Apartments"

obowiązujący od dnia 2 stycznia 2024 r.Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy ("Klient") oraz Usługodawcy – Przyjazne Nieruchomości sp. z o o.
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wielka 18/12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000704272,
o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł, o nr NIP 7792475572, o adresie poczty elektronicznej: info@friendlyapartments.pl (zwany dalej: "Friendly Apartments"), w zakresie rezerwacji, realizowania usługi zakwaterowania lub najmu w lokalach oferowanych, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi integralną część umowy o zakwaterowanie zawieranej z Friendly Apartments w obiektach zarządzanych przez Friendly Apartments.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym www.friendlyapartments.pl/regulamin


Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

1. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 k.c., będącą stroną umowy o zakwaterowanie lub najmu w lokalu oferowanym przez Friendly Apartments

2. Friendly Apartments – należy przez to rozumieć Usługodawcę, tj. Friendly Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wielka 18/12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000704272

3. Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.friendlyapartments.pl, której właścicielem jest Friendly Apartments oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,

4. Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy o zakwaterowanie w lokalach oferowanych przez Friendly Apartments,

5. sługa – należy przez to rozumieć usługę zakwaterowania realizowaną przez Friendly Apartments na rzecz Klienta,

6. Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,

7. Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, wojna. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, odwołany lot, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

8. Osoby Niepełnoletnie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i zakwaterowania w lokalach oferowanych przez Friendly Apartments, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.

2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:

a. posiada dostęp do Internetu,
b. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.),
c. posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Adresem do korespondencji Friendly Apartments jest ul. Wielka 18/12, 61-775 Poznań, a adresem poczty elektronicznej jest: info@friendlyapartments.pl


§ 2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest usługa zakwaterowania w lokalu oferowanym przez Friendly Apartments za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Friendly Apartments.

2. Friendly Apartments zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Friendly Apartments i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, usługa zakwaterowania zawiera w sobie wyłącznie pobyt w lokalu. Inne elementy takie jak możliwość korzystania z części wspólnych budynku, dostęp do telewizji kablowej, dostęp do bezprzewodowego Internetu, klimatyzacja, dostęp do parkingu, stanowią usługi dodatkowe oferowane do usługi zakwaterowania, a ich brak nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta.

4. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Friendly Apartments jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem i Friendly Apartments.


§ 3
Rezerwacja i Zasady Płatności

1. W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez Friendly Apartments za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Friendly Apartments, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Friendly Apartments, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 798336644 lub na adres poczty elektronicznej info@friendlyapartments.pl.

2. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu, a także liczbę osób, które będą przebywać w obiekcie. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji skuteczne jest po otrzymaniu od Friendly Apartments potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.

3. Każdy z oferowanych przez Friendly Apartments lokali jest przeznaczony do zakwaterowania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w ofercie. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać liczby maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w procesie rezerwacji musi być uzgodniony bezpośrednio z Friendly Apartments przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost Całkowitej Ceny Usługi albo odmowę jego rezerwacji.

4. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.

5. Klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia Usługi, do zapłaty kwoty przedpłaty na poczet Całkowitej Ceny Usługi poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta lub za wcześniejszą zgodą Friendly Apartments, przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 8 Regulaminu. Potwierdzenie przelewu powinno być przesłane drogą elektroniczną na adres info@friendlyapartmemts.pl. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Friendly Apartments.

6. Przedpłata na poczet Całkowitej Ceny Usługi wynosi 30% (trzydzieści procent) Całkowitej Ceny Usługi określonej dla danej rezerwacji, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

7. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, kreuje po stronie Friendly Apartments uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Friendly Apartments informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia pobytu od upływu terminu na wpłatę przedpłaty.

8. Płatność Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej przedpłaty, o której mowa w § 3 ust. 5 i 6 powyżej, następuje poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta lub za wcześniejszą zgodą Friendly Apartments, przelewem na rachunek bankowy Friendly Apartments o numerze: PL 40 2490 0005 0000 4600 3018 5330 lub inny wskazany przez Friendly Apartments rachunek bankowy. Płatność winna nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej lub po potwierdzeniu z Friendly Apartments takiej możliwości, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej lub gotówką.

9. W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem Friendly Apartments bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Friendly Apartments, jest zobowiązany do przedstawienia w formie pliku pdf potwierdzenia przelewu na rzecz Friendly Apartments.

10. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 7 powyżej, kreuje po stronie Friendly Apartments uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia oraz bez konieczności zwrotu przedpłaty.

11. Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego Friendly Apartments.

12. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji
(w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

13. Standardowym dowodem zakupu Usługi jest paragon. W przypadku, gdy Klient potrzebuję faktury za pobyt, zobowiązany jest do przekazania tej informacji oraz danych do jej wystawienia w korespondencji dotyczącej rezerwacji. Musi to nastąpić najpóźniej w dniu zameldowania. W przypadku, gdy Klient nie przekaże danych do faktury przed zameldowaniem zostanie wystawiony paragon. Po wystawieniu paragonu nie ma możliwości zmiany na fakturę Vat.


§ 4
Warunki Pobytu

1. Pobyt w lokalu jest uzależniony od wynajmowanego przez Państwa apartamentu, konkretne godziny zameldowania i wymeldowania są udostępnione w ofercie danego lokalu dostępnej w Serwisie Internetowym

2. Opuszczenie lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Friendly Apartments i może się wiązać z naliczeniem dodatkowej opłaty. Jednakże opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 15.00 ostatniego dnia pobytu. Opuszczenie lokalu po godzinie 15:00 będzie wiązało się z opłatą dodatkową w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, ale nie mniej niż 300 zł.

3. W razie opuszczenia lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu bez wcześniejszego uzyskania zgody Friendly Apartments, Friendly Apartments nałoży na Klienta opłatę dodatkową w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, ale nie mniej niż 300 zł.

4. W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem przez Friendly Apartments, jednak nie wcześniej niż o godzinie 16.00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu przez pracownika Friendly Apartments lub poprzez przesłanie drogą elektroniczną kodu dostępu do miejsca przechowywania kluczy lub do zamka elektronicznego. Friendly Apartments nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta.

5. Wydanie lokalu może nastąpić jedynie osobie wskazanej w procesie rezerwacyjnym lub osobie przez nią pisemnie upoważnionej. Osoba, która otrzymała kody dostępu do miejsca przechowywania kluczy lub do zamka elektronicznego zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom trzecim. W przypadku udostępnienia kodów dostępu osoba wskazana w procesie rezerwacyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za lokal wynikającą z Regulaminu oraz może zostać obciążona opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.

6. Zameldowanie Klienta przez pracownika Friendly Apartments w godzinach 22.00 – 8.00 jest usługą dodatkową i jest możliwe wyłącznie po uprzednim poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Friendly Apartments. Friendly Apartments nałoży na Klienta w takim przypadku opłatę dodatkową w wysokości 150 zł.

7. W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu Friendly Apartments jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia i spisania danych osobowych Klienta.

8. Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób przebywających w sąsiednich lokalach.

9. W lokalach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.

10. W lokalu może przebywać maksymalnie liczba osób odpowiadająca liczbie osób dla której została dokonana rezerwacja. Każdorazowe przebywanie większej liczby osób w lokalu uprawnia Friendly Apartments do obciążenia Klienta opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł za każdą osobę powyżej liczby określonej w procesie rezerwacyjnym oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11. Klient ponosi pełne koszty ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie trwania jego pobytu w lokalu (w tym w jego wyposażeniu) lub częściach wspólnych budynku, w którym lokal się znajduje.

12. Friendly Apartments przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pobranych środków w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę naruszają Regulamin, zachowują się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach (w szczególności poprzez organizowanie imprez lub innych zgromadzeń i spotkań naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w lokalu). W przypadku konieczności interwencji Policji, Straży Miejskiej, ochrony danego obiektu lub pracownika Friendly Apartments, Friendly Apartments nałoży na Klienta opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

13. W oferowanych przez Friendly Apartments lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych, fajek wodnych itp. W razie naruszenia zakazu palenia Friendly Apartments może nałożyć na Klienta opłatę dodatkową w wysokości 500 zł, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

14. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania przy użyciu zamka drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar bez zgody Friendly Apartments. W razie stwierdzenia przez Friendly Apartments braków wyposażenia po pobycie Klienta, Friendly Apartments może obciążyć Klienta kosztem zakupu brakujących elementów wyposażenia.

15. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu do Friendly Apartments.

16. Friendly Apartments powinien wydać Klientowi lokal w stanie odpowiednim do realizacji Usługi i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania Umowy. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają Friendly Apartments.

17. W oferowanych przez Friendly Apartments lokalach obowiązuje segregacja odpadów (śmieci), zgodnie z wytycznymi lokalnych władz samorządowych. W przypadku stwierdzenia przez Friendly Apartments braku segregacji odpadów lub jej nieprawidłowego wykonania, Friendly Apartments może obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.

18. W przypadku stwierdzenia przez Friendly Apartments naruszenia Regulaminu, zgłoszenia naruszenia otrzymanego od sąsiadów, administracji budynku lub Policji oraz w przypadku braku opłacenia pobytu Friendly Apartments uprawione jest do wejścia do lokalu po wcześniejszej próbie telefonicznego zawiadomienia Klienta o tym zamiarze.


§ 5
Rezygnacja z Rezerwacji

1. Friendly Apartments i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot z wyjątkiem poniesionych przez Friendly Apartments kosztów związanych z przygotowaniem i sprzątaniem lokalu, oraz procesowania płatności i rezerwacji.

2. Brak płatności, o których mowa w § 3 Umowy, poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Friendly Apartments może zatrzymać wszystkie wcześniej wpłacone przez Klienta środki, chyba że w przypadkach określonych w warunkach odwołania zawartych w ofercie, w której dokonano rezerwacji określono inaczej.

4. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.

5. Wcześniejszy wyjazd Klienta z lokalu nie uprawnia Klienta do zwrotu opłaty za niewykorzystaną część pobytu.

6. W przypadku sytuacji, w której Friendly Apartments, z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed lub w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Friendly Apartments, czy:

a. akceptuje proponowaną zmianę Umowy albo

b. odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wpłaconych należności za niewykorzystany okres. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia go przez Friendly Apartments, o okolicznościach wskazanych w § 5 ust. 6 powyżej.

7. Friendly Apartments pobiera od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu oraz opłat dodatkowych wynikających z Regulaminu. Wysokość kaucji zwrotnej uzależniona jest od wybranego lokalu oraz długości pobytu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji. Kaucja zwrotna pobierana jest w gotówce, przelewem lub w formie obciążenia karty kredytowej Klienta. W przypadku wybrania formy gotówkowej Friendly Apartments wystawia Klientowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej Friendly Apartments wystawia potwierdzenie autoryzacji.

8. Kaucja, o której mowa w pkt. 7 powyżej, jest Klientowi zwracana w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowanie obciążenia karty kredytowej, bądź przelewem.

9. W razie obciążenia Klienta opłatami dodatkowymi wynikającymi z Regulaminu lub stwierdzenia przez Friendly Apartments uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu i niezgłoszonych przez Klienta, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód oraz opłat dodatkowych. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód i opłat dodatkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody i opłat dodatkowych, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia Friendly Apartments dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.


§ 6
Odpowiedzialność

1. Friendly Apartments odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź Siłą Wyższą.

2. Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/ zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt, o których informuje Friendly Apartments w ciągu 1 dnia od powstania szkody.

3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek Siły Wyższej.

4. Friendly Apartments nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty należące do Klienta pozostawione w lokalu podczas pobytu oraz po dniu wymeldowania. W razie stwierdzenia przez Friendly Apartments pozostawienia przez Klienta przedmiotów w lokalu po wymeldowaniu, Friendly Apartments może (lecz nie jest zobowiązany) przechować te przedmioty przez okres 14 dni od dnia powzięcia informacji o pozostawieniu przedmiotu. Pozostawione przedmioty mogą być wydane Klientowi jedynie osobiście w miejscu wskazanym przez Friendly Apartments.

5. W razie zagubienia przez Klienta klucza do lokalu, karty dostępowej lub pilota do garażu lub innych przedmiotów służących otrzymaniu dostępu do lokalu lub budynku, Klient będzie obciążony kosztem ich wymiany, (w razie zgubienia kluczy) kosztem wymiany wkładki do zamka, dorobienia pozostałych zestawów kluczy należących do Friendly Apartments a także opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.

6. Friendly Apartments nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu Klienta w garażach, miejscach postojowych oraz częściach wspólnych budynków.

7. Klient zobowiązuje się stosować się to wszystkich zasad i instrukcji przeciwpożarowych i bhp obowiązujących na ternie obiektu, w którym znajduje się wynajmowany lokal oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki ich nieprzestrzegania.


§ 7
Reklamacja

1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić Friendly Apartments na piśmie lub w formie elektronicznej na adres info@friendlyapartments.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia pobytu.

2. Friendly Apartments rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji.

3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Friendly Apartments jest zobowiązany uzasadnić przyczyny odmowy.

4. W sytuacji nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi przez Friendly Apartments kwota roszczenia nie może przekraczać łącznej wartości opłaconej usługi. Co do zasady wartość roszczenia jest proporcjonalna w stosunku do niewykonanej usługi. Klient nie ma podstawy do żądania zwrotu kosztów poniesionych dodatkowo w związku z brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi.


§ 8
Zwierzęta

1. Friendly Apartments nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w lokalach, zastrzeżeniem, § 8 ust. 2 - 4 poniżej.

2. Klient, który chciałby przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem, jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Friendly Apartments o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu.

3. Friendly Apartments niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.

4. Jeżeli Friendly Apartments wyrazi zgodę na pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem, obciąży Klienta opłatą dodatkową za pobyt zwierzęcia w lokalu.

5. Przebywanie zwierząt w lokalu bez zgody Friendly Apartments uprawnia Friendly Apartments do obciążenia klienta opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.


§ 9
Rezerwacja przez Osoby Niepełnoletnie

1. Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny Friendly Apartments.

2. Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny info@friendlyapartments.pl w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią, ale nie później niż 1 dzień przed datą pobytu. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do Friendly Apartments w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Friendly Apartments wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia od potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa w ust. 1 powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do Friendly Apartments rezerwacja jest automatyczne anulowana.

3. W razie stwierdzenia przez Friendly Apartments w dniu zameldowania lub w trakcie pobytu, że Klient jest Osobą Niepełnoletnią, Friendly Apartments wyślę niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta, wyznaczając im 3 godziny na przesłanie informacji. W razie nieotrzymania przez Friendly Apartments potwierdzenia zawarcia Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4. Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w lokalu), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy Osoby Niepełnoletniej.


§ 10
Postanowienia Końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Aranżacja wnętrz lokali udostępnianych Klientom przez Friendly Apartments stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) w związku z czym zarówno utrwalanie jej lub rozpowszechnianie efektów tego utrwalenia w jakikolwiek sposób uzależnione jest uzyskania pisemnej zgody Friendly Apartments i może wymagać dodatkowej opłaty. Utrwalanie lub rozpowszechnianie utworu bez zgody Friendly Apartments uprawnia Friendly Apartments do nałożenia na Klienta opłaty dodatkowej w wysokości 10000 zł

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4. Administratorem danych osobowych Klienta lub przedstawiciela Klienta jest Friendly Apartments, dane osobowe Klienta będą przetwarzane m.in. w celu realizacji Umowy, więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i prawach, dostępne jest w polityce prywatności www.friendlyapartmemts.pl/polityka-prywatnosci

5. Wszelkie spory pomiędzy Friendly Apartments a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez sąd właściwy miejscowo dla miasta Poznania.